image/svg+xml

W przypadku zaburzeń związanych z płynnością wypowiedzi logopeda (najczęściej we współpracy z psychologiem ) proponuje strategie mające na celu korektę mowy na poziomie prozodycznym ( np. w przypadku osób jąkających się ). Niejednokrotnie zadaniem logopedy jest programowanie całego systemu językowego od podstaw ( np. u dzieci, które z różnych powodów nie zaczęły mówić lub u dorosłych, którzy z jakiejś przyczyny utraciły zdolność mówienia – np. w wyniku udaru lub urazu).

Neurologopedia to specjalizacja logopedyczna ściśle powiązana z diagnozą i terapią różnych postaci zaburzeń komunikacji spowodowanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego o niejednolitym stopniu nasilenia i złożoności – zarówno w przypadku dzieci jak i osób dorosłych.

Przed rozpoczęciem terapii logopedycznej/ neurologopedycznej przeprowadzana jest diagnoza wstępna, na którą składa się wywiad z rodzicami dziecka, obserwacja dziecka podczas swobodnej zabawy oraz w sytuacji zadaniowej, ocena poziomu rozwoju mowy i umiejętności komunikacyjnych oraz ocena budowy i sprawności narządów mowy. Na podstawie wyżej wymienionych aspektów możliwe jest wydanie pisemnej opinii logopedycznej.

W Sensotece zajęcia terapii logopedycznej/ neurologopedycznej trwają 45 minut, kończą się krótką konsultacją z rodzicem. Dla utrwalenia ćwiczonych umiejętności zadawane są prace domowe. Regularne uczęszczanie na zajęcia oraz pełne zaangażowanie rodziców (stosowanie się do zaleceń specjalisty) jest gwarantem sukcesu terapeutycznego.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!